Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

THỬ ĐOÁN ĐỀ TSĐH 2013


TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC


 
ĐỀ THI DỰ ĐOÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: LỊCH SỬ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,5 điểm)
Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 1980 của thế kỷ XX, trật tự thế giới mới được thiết lập như thế nào? Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa các nước Chủ nghĩa xã hội (đứng đầu là Liên Xô) và các nước Tư bản chủ nghĩa (đứng đầu là Mĩ) có gì nổi bật?
Câu II (2,0 điểm)
Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của dân tộc Việt Nam.
Câu III (2,5 điểm)
Trình bày và nhận xét nhiệm vụ cách mạng của hai miền Nam, Bắc Việt Nam thời kì sau Hiệp định Giơ ne vơ (1954) đến Đại thắng mùa Xuân (1975) và những năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân (1975 đến năm 1976).
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941). Qua đó, nêu vai trò của Hội nghị đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
Sự ra đời, quá trình chuẩn bị lực lượng của Mặt trận Việt Minh cho Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam. Cho biết vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
---------- Hết ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………….; Số báo danh: ……………………………