Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

7. Hướng dẫn thảo luận Lịch sử 11-THPT Ngôi Sao


HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN LỊCH SỬ LỚP 11
Võ Minh Tập
I. Lưu ý:
1.      Đối tượng HS trường THPT Ngôi Sao.
2.      Chủ đề thảo luận: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mỹ Latinh (giữa thế kỷ XIX đầu XX):
-          Phạm vi của chủ đề: Thuộc các bài (từ bài 2 đến bài 5) trong SGK, lớp 11 (chương trình cơ bản), học kì I.
3.      Thời gian thảo luận: 4 tiết.
4.      Điểm thảo luận tính vào tháng 8.
II. Mục đích và yêu cầu:
a)     Mục đích: Giúp HS nhận thức được:
-          Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Á, Phi và Mỹ Latinh (XIX-XX).
-          Con đường đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mỹ Latinh.
-          Đặc điểm của con đường đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mỹ Latinh.
b)     Yêu cầu: HS chuẩn bị bài trước khi đến lớp để thảo luận (có hướng dẫn của GV).
III. Hướng dẫn thảo luận
Tiêu chí thảo luận
Nội dung
Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở các nước Á, Phi và Mỹ Latinh.
Trường hợp TQ, Ấn Độ, Đông Nam Á, châu Phi và Khu vực Mỹ Latinh.
Đặc điểm con đường đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á, Phi và Mỹ Latinh:
-          Sự lựa chọn con đường.
-          Giai cấp lãnh đạo.
-          Khuynh hướng đấu tranh.
-          Hình thức/phương pháp đấu tranh.
-          Kết quả và tính chất.
- Trường hợp TQ, Ấn Độ, Đông Nam Á, châu Phi và Khu vực Mỹ Latinh.
- Kết hợp so sánh, giải thích, chứng minh.

Đánh giá chung về chủ nghĩa thực dân và con đường giải phóng dân tộc ở Á, Phi và Mỹ Latinh.

IV. Tài liệu tham khảo.
1.      SGK Lịch sử lớp 11.
2.      Mạng Internet.
4.      Các tài liệu khác.