Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

3. Định hướng nội dung dạy học Lịch sử THPT (Theo hướng giảm tải)


HƯỚNG DẪN NỘI DUNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: LỊCH SỬ  - Cấp Trung học phổ thông
(Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Võ Minh Tập

I. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG DẠY HỌC

1. LỚP 10

Tên bài
Nội dung điều chỉnh giảm tải
Hướng thực hiện
Bài 6
Không dạy mục 1.
Có thể giới thiệu khái quát về Ấn Độ.
Bài 7
Không dạy mục 1.
HS đọc SGK để tham khảo.
Bài 9
Giảm tải nội dung kiến thức phần chữ nhỏ.
Hướng dẫn HS đọc phần chữ nhỏ; tóm tắt những sự kiện chính về sự hình thành và phát triển của hai vương quốc.
Bài 11
Giảm tải mục 2 và mục 4.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 12
Không dạy mục 2.
Hướng dẫn HS lập bảng so sánh.
Bài 13
Giảm một số nội dung kiến thức ở mục 3.
Chỉ nêu mốc thời gian và địa bàn xuất hiện công cụ bằng kim loại trên phạm vi rộng ở Bắc – Trung – Nam.
Bài 17
Giảm nội dung kiến thức ở mục II.1; bỏ các câu hỏi 1,2,3 ở cuối bài.
+ Giới thiệu khái quát nhưng tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ.
+ Chỉ nên sử dụng 2 trong 3 câu hỏi.
Bài 18
Không dạy mục 4.
Hướng dẫn HS đọc SGK tham khảo.
Bài 20
Bỏ câu hỏi cuối phần mục 3.
Cắt bỏ.
Bài 21
Không dạy mục 3 và mục 4.
Hướng dẫn HS đọc SGK tham khảo.
Bài 25
Giảm nội dung kiến thức mục 2.
Giới thiệu khái quát một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế.
Bài 29
Không dạy mục 1.
Hướng dẫn HS tự tìm hiểu phần CM Hà Lan.
Bài 30
Giảm nội dung kiến thức mục 2.
Hướng dẫn HS lập niên biểu.
Bài 31
Giảm nội dung kiến thức mục II.
Hướng dẫn HS lập niên biểu tiến trình cách mạng (trong đó nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền, nền chuyên chính Gia-co-banh).
Bài 32
Không dạy mục II.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 33
Không dạy mục 2.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 34
Không dạy mục 2.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 35
Giảm nội dung kiến thức về tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của Anh, Pháp, Đức và Mỹ.
Hướng dẫn HS tự tìm hiểu.
Bài 36
Giảm nội dung kiến thức mục 1.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 37
Giảm nội dung kiến thức mục 1.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 38
Giảm nội dung mục 1.
GV giới thiệu một vài nét về Quốc tế 1.
Bài 39
Không dạy mục II.
Hướng dẫn HS tự học.

2. LỚP 11

Tên bài
Nội dung điều chỉnh giảm tải
Hướng thực hiện
Bài 1
Giảm nội dung kiến thức mục 1.
Giới thiệu những nét chính về tình hình Nhật.
Bài 2
Giảm nội dung kiến thức mục 1 và mục 2.
Giới thiệu những nét chính, không cần chi tiết diễn biến.
Bài 3
Không dạy mục 1.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 4
Không dạy mục 1, 2, 3.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 7
Không dạy mục 3.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 9
Giảm nội dung kiến thức mục II.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 11
+ Không dạy mục 2.
+ Giảm nội dung kiến thức mục 4.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 12
Giảm nội dung kiến thức mục 1.
Giới thiệu khái quát.
Bài 13
Không dạy mục I.
Giới thiệu khái quát.
Bài 14
Không dạy mục I.
Giới thiệu khái quát.
Bài 15
Không dạy mục I.2 và II.2.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 16
Không dạy mục I.1,  mục II, mục IV và mục V.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 17
Giảm nội dung mục II, III và mục IV.
Hướng dẫn HS tóm tắt diễn biến chiến tranh.
Bài 19
+ Không dạy mục I.2.
+ Bỏ câu hỏi mục II.2/trang111 và III.1/trang 113.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 20
Không dạy mục I.1 và mục III.1.
Hướng dẫn HS tham khảo.
Bài 21
Không dạy mục II.2.
Tập trung thời gian vào khởi nghĩa Hương Khê.
Bài 23
Không dạy mục 3.
Hướng dẫn HS tham khảo.
Bài 24
Giảm nội dung mục II.
Mỗi địa phương lựa chọn 2 trong 5 phong trào.

3. LỚP 12.

Tên bài
Nội dung điều chỉnh
Hướng thực hiện
Bài 1
Không dạy mục III.
HS tự đọc SGK.
Bài 2
Không dạy mục II.
HS tự đọc SGK.
Bài 3
Không dạy mục II.2.
Như trên.
Bài 4
Không dạy mục 2.b và mục 2.c.
Như trên.
Bài 5
Không dạy mục I.2 và mục II.2.
Như trên.
Bài 6
Giảm tải nội dung chính trị - xã hội qua các giai đoạn.
Như trên.
Bài 7
Giảm tải nội dung chính trị các giai đoạn.
Như trên.
Bài 8
Giảm tải nội dung chính trị các giai đoạn.
Như trên.
Bài 9
Không dạy mục II.
HS tự đọc hoặc GV giới thiệu kq.
Bài 10
Giảm nội dung mục 2.
Hướng dẫn HS tự học.
Bài 12
Không dạy mục II.1.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 13
Không dạy mục I.2.
Hướng dẫn HS đọc SGK.
Bài 14
Không dạy mục III.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 15
Không dạy mục II.2.b và II.2.c.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 16
Giảm tải mục II.2.
Chỉ cần cho HS biết ý nghĩa của 3 cuộc khởi nghĩa bà binh biến.
Bài 18
Không dạy mục II.2 và mục III.2.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 19
Không dạy mục IV.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 20
Giảm nội dung mục III.1.
Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung, ý nghĩa Hiệp định, còn hhoanf cảnh thì hướng dẫn HS đọc tham khảo.
Bài 21
+ Không dạy mục II.1.b; mục II.2; mục III.1.
+ Giảm các số liệu mục V.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 22
+ Giảm nội dung mục I.3; II.2 và mục V.
+ Không dạy mục IV.1.
+ Chỉ cho HS năm ý nghĩa tết Mậu Thân 1968.
+ Cho HS nắm được vai trò của Hậu phương.
+ Nắm nội dung và ý nghĩa Hiệp định Pari.
Bài 23
+ Không dạy mục I.
+ Giảm nội dung mục II.
+ Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
+ Tập trung vào 2 sự kiện Hội nghị 21 và chiến thắng Phước Long.
Bài 24
Không dạy mục II.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 25
Không dạy bài này.
Hướng dẫn HS tham khảo SGK.
Bài 26
Giảm nội dung mục II.
Tập trung vào thành tựu kế hoạch 5 năm (1986 – 1990).

II. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
Do việc điều chỉnh nội dung chương trình và SGK, cho nên việc kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh cũng cần phải điều chỉnh phù hợp. Cụ thể như sau:
- Đối với những nội dung giảm tải toàn bộ nội dung kiến thức thì GV không tổ chức kiểm tra, đánh giá vào những nội dung đó.
- Đối với những nội dung giảm tải một mục hoặc giảm một số nội dung kiến thức trong bài thì chỉ kiểm tra, đánh giá những nội dung không giảm tải, những nội dung giảm tải không kiểm tra, đánh giá học sinh.
- Đối với những bài, nội dung chuyển sang hoạt động thực hành, ngoại khóa thì giáo viên có thể đánh giá kết quả học tập của HS bằng nhận xét hoặc cho điểm khi giao nhiệm vụ cho nhóm, cá nhân HS chuẩn bị, tổ chức hoạt động đó.
- đồng thời cần thực hiện tốt những định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, thực hiện đúng qui trình soạn đề kiểm tra, đánh giá và biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề.
III. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Cùng với việc điều chỉnh nội dung chương trình và SGK thì cũng điều chỉnh kế hoạch dạy học. Thời lượng phân phối cho từng bài, chương giáo viên chủ động cho phù hợp với khung phân phối chương trình dưới đây. Cụ thể như sau:

Lớp 10
Cả năm: 37 tuần (52 tiết).
Học kì I: 19 tuần (18 tiết).
Học kì II: 18 tuần  (34 tiết).
Kiểm tra 1 tiết 2 bài (mối học kì 1 bài).
Kiểm tra học kì: 2 bài (mối học kì 1 bài).
Kết thúc học kì I học hết bài 12.
Kết thúc năm học: học hết chương trình, SGK.

Lớp 11
Cả năm: 37 tuần (35 tiết).
Học kì I: 19 tuần (18 tiết).
Học kì II: 18 tuần  (17 tiết).
Kiểm tra 1 tiết 2 bài (mỗi học kì 1 bài).
Kiểm tra học kì: 2 bài (mỗi học kì 1 bài).
Kết thúc học kì I học hết bài 14.
Kết thúc năm học: học hết chương trình, SGK.

Lớp 12
Cả năm: 37 tuần (52 tiết).
Học kì I: 19 tuần (35 tiết).
Học kì II: 18 tuần  (17 tiết).
Kiểm tra 1 tiết:  2 bài (mỗi học kì 1 bài).
Kiểm tra học kì: 2 bài (mỗi học kì 1 bài).
Kết thúc học kì I học hết bài 20.
Kết thúc năm học: học hết chương trình, SGK.