Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

18. Mấy vấn đề về mối quan hệ giữa "Kiến thức", "Khoa học" và "Sự thật"

Võ Minh Tập
 Lời dẫn
Lời nói mang nhiều ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng không đơn nghĩa. Kiến thức, khoa học và sự thật là những vấn đề hết sức phức tạp về phương pháp luận và ngữ nghĩa học. Sự thật có thể xét ở nhiều hình thái như sự thật hữu hình, sự thật hình thức và sự thật thực tế...Kiến thức có thể rất đa dạng và đầy đủ. Khoa học là phương pháp tư duy, khoa học luôn tạo ra bước tiến trong kiến thức. Kiến thức là sự sao chép, còn khoa học là sự sáng tạo, là hành vi cung cấp giá trị thặng dư cho nguồn kiến thức hiện hữu.
Thông thường ba vấn đề trên, nhiều người nghĩ rất đơn giản, nhưng ngẫm nghĩ lại, xét về phương pháp luận và ngữ nghĩa học thì chúng tôi thấy "kiến thức, khoa học và sự thật" rất phức tạp. Hiểu được điều này sẽ phục vụ rất tốt cho hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Chúng ta hãy làm rõ vấn đề này.
Nội dung
1. Xem xét khái niệm "kiến thức", "khoa học" và "sự thật".
2. Mối quan hệ giữa "kiến thức", "khoa học" và "sự thật".
3. Vận dụng  "kiến thức", "khoa học" và "sự thật" để nhận thức trong nghiên cứu khoa học.  
4. Trường hợp cụ thể: ngành khoa học Lịch sử.
Kết luận và kiến nghị 

(Bài viết sẽ được tác giả cập nhập vào thời gian tới).