Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

22. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4, tại Hà Nội


Từ ngày 26 - 28 tháng 11 năm 2012, tại Hà Nội

(Thông báo lần thứ nhất) 

Sau 25 năm đổi mới, phát triển và hội nhập, Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ năm 2011, Việt Nam bước vào một giai đoạn mới với tư cách một nước đang phát triển có thu nhập trung bình trong bối cảnh mới toàn cầu và khu vực thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Cơ hội lớn đan xen thách thức lớn tác động nhiều mặt đến Việt Nam, một nước đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nỗ lực phát triển nhanh và bền vững, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nền tảng để đến năm 2020 về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới của toàn cầu và khu vực, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư với Chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội thảo sẽ là Diễn đàn cho các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và giao lưu, trao đổi học thuật với các đồng nghiệp về Chủ đề mà Việt Nam rất quan tâm này. Đồng thời, Hội thảo cũng là dịp để các nhà Việt Nam học của Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, thảo luận nhằm tăng cường sự phối hợp nghiên cứu về Việt Nam học giữa các học giả trong và ngoài Việt Nam.

Nội dung Hội thảo sẽ tập trung vào 15 tiểu ban chuyên môn sau đây: 

1. Lịch sử Việt Nam: truyền thống và hiện đại

2. Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững

3. Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững

4. Xã hội và quản lý xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững

5. Dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững

6. Môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển bền vững

7. Đổi mới hệ thống pháp luật trong hội nhập và phát triển bền vững

8. Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật trong hội nhập và phát triển bền vững

9. Giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trong hội nhập và phát triển bền vững

10. Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững

11. Đô thị và đô thị hóa trong hội nhập và phát triển bền vững

12. Đào tạo Việt Nam học trong hội nhập và phát triển bền vững

13. Các vấn đề nghiên cứu khu vực

14. Quan hệ Việt Nam với khu vực và quốc tế trong hội nhập và phát triển bền vững

15. Các nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu Việt Nam.  

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham gia Hội thảo.

Ngôn ngữ chính sử dụng trong Hội thảo là tiếng Việt và tiếng Anh.

- Thời gian nhận Đăng ký tham dự Hội thảo và Tóm tắt báo cáo từ 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012.

- Thời gian nhận Báo cáo toàn văn từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2012.

- Thời gian gửi Giấy mời chính thức tham dự Hội thảo từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2012.

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký và các báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ của các đại biểu tham gia Hội thảo xin được gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Phòng 102, nhà A, số 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Email: icvns2012@vass.gov.vn