Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

90. Mô hình tăng trưởng xanh ở Đông Bắc Á và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam đến năm 2020MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH Ở ĐÔNG BẮC Á 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

NCS. Võ Minh Tập

Bài viết tham luận Hội thảo "Tăng trưởng xanh trong thời kì toàn cầu hóa - Các phương diện kinh tế, quản trị doanh nghiệp và xã hội" Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện phát triển kinh tế TP.HCM.
TÓM TẮT

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhân loại đã chứng kiến nhiều biến động lớn về nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội... Đặc biệt, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã đưa nền kinh tế thế giới đến nhiều hệ lụy nan giải, cùng với đó là nhiều vấn đề mang tính toàn cầu đã đe dọa hành tinh. Loài người đang đứng trước những thời cơ và thách thức khó lường.

Để ứng phó với những hệ lụy trên, nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới đã đi tìm những giải pháp để tháo gỡ như tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng… Vấn đề mang tính cấp thiết là chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng “kinh tế xanh” đã được thực hiện ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh hiên nay, tăng trưởng xanh không chỉ là động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu mà còn là một mô hình công cụ thực hiện phát triển bền vững, giải phẫu các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường… Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn chưa thực sự bắt nhịp với xu thế mới này.

Bài viết này tập trung phân tích ý nghĩa tăng trưởng xanh đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam; qua đó trình bày mô hình tăng trưởng xanh ở Đông Bắc Á mà tiêu biểu là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng những vấn đề đặt ra cho Việt Nam hay nói khác hơn là làm rõ thực trạng, tính cấp thiết và những giải pháp cần thực hiện từ mô hình tăng trưởng xanh của các nước nêu trên.

 SUMMARY

THE GREEN GROWTH MODEL IN NORTHEAST ASIA AND 
THE PROBLEM TOWARDS VIETNAM UNTIL 2020In the context of globalization, mankind has witnessed many big changes in many fields such as economic, political, social, etc. Especially, the 2008 global economic crisis led the world economy to many difficult problems, along with many global issues which posed threat on the planet. Mankind is facing unforeseen opportunities and challenges.

In order to cope with these problems, many regions and countries around the world have found solutions such as economic restructuring, growth model transformation, etc. The urgent issue is to transform the growth model towards "green economy", which has been carried out at the global, regional and national level, including Vietnam.

In this context, the green growth is not only a driving force to speed up global economy but also an instrumental model to implement sustainable development; dissect economic, social, and environmental issues, etc. However, Vietnam has not really caught up with new trends.

This article focuses on analyzing the meaning of green growth towards the economy in the world and Vietnam; and presents the green growth model in Northeast Asia, namely China, Korea and Japan along with the problems for Vietnam. In other words, this article clarifies the real situation, urgency and the solutions that need to be carried out from green growth model of the above countries.

 (Sẽ đăng sau vài ngày)